Leśnictwo – bądź na bieżąco

fotoplany i zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze można wykorzystać do :

 • przygotowania dokumentacji po kataklizmach pogodowych, co pozwoli na szybką ocenę szkód (np. wiatrołomy),
 • prostej identyfikacja zmian w lasach.

Wykonujemy lotnicze fotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 2 do 10 cm/pix

Kompozycja CIR pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Ortofotomapę można wykorzystać do, m.in.:

 • badania migracji zwierząt na dużych terenach,
 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów,
 • monitoringu przyrodniczego,
 • kontroli stanu drzewostanów,
 • liczenia zwierząt m.in. ptaków,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • inspekcji wizualnych.
lokaliz. obumarłych drzew

Wykonujemy opracowania (kompozycja barwna w podczerwieni – CIR), które pozwolą na zlokalizowanie drzew chorych, obumarłych, zaatakowanych przez szkodniki takie jak, np. kornik.
Kompozycja ta pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Cykliczne wykonywanie kompozycji barwnych w podczerwieni CIR stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Kompozycję barwną CIR można wykorzystać do, m.in.:

 • monitoringu przyrodniczego,
 • kontroli stanu drzewostanów.
oprysk młodników i szkółek

Zabieg wykonywany jest bezzałogowym śmigłowcem spalinowym wyposażonym w belkę opryskową wraz z atomizerami. Stosowanie takiego oprysku skutkuje mniejszym zużyciem środków ochrony roślin oraz lepszym pokryciem opryskiwanych drzew.

Produkt w przygotowaniu na 2016 r., w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt już dziś aby przygotować indywidualną ofertę.

lokaliz. zwierząt łownych

Badanie lokalizacji zwierząt wykonujemy za pomocą bezzałogowego śmigłowca spalinowego, wyposażonego w głowicę obserwacyjną HD oraz termowizyjną. Podczas lotu jesteśmy w stanie dokonać obserwacji zwierząt znajdujących się w kompleksie leśnym i przygotować raport.

Produkt w przygotowaniu na 2016 r. w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt już dziś aby przygotować indywidualną ofertę.

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo leśnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.