Modele terenu

Wykonujemy chmury punktów i przetwarzamy je do numerycznych modeli terenu oraz numerycznych modeli pokrycia terenu.

Parametry:

  • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
  • Dokładność względna od 2 cm (zależy od rodzaju mierzonej powierzchni)
  • Format: siatka trójkątów (mesh) lub kwadratów (grid)

Wykorzystanie:

  1. Dokładne odwzorowanie terenu na potrzeby projektowania robót ziemnych
  2. Inwentaryzacja obiektów inżynierskich
  3. Tworzenie i aktualizacja map i analiz przestrzennych
  4. Dokładny i łatwy pomiar objętości mas ziemnych na hałdach i zwałowiskach
  5. Łatwe wykonywanie dowolnych przekrojów i profili terenu
  6. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy szczegółów terenowych I, II, III klasy dokładności