Ekologia i Ochrona Środowiska – zmień punkt widzenia

Ortofotomapa to inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy fotogrametrycznej. Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 2 do 10 cm/pix

Kompozycja CIR pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Ortofotomapę można wykorzystać do, m.in.:

  • badania migracji zwierząt na dużych terenach,
  • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów,
  • monitoringu przyrodniczego,
  • kontroli stanu drzewostanów,
  • liczenia zwierząt m.in. ptaków,
  • inwentaryzacji przyrodniczych,
  • inspekcji wizualnych.
geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.